پژوهش ها و مطالعات

بررسی وضعیت شاخص های زندگی معتادین مراجعه کننده به مراکز بهبودی اقامتی میان مدت موسسه آرامش دوگیتی استان گیلان در سالهای 92-1391

چکيده

زمینه و هدف: سوء مصرف مواد عبارتست از الگوی مصرف غیر انطباقی مواد که به پیامدهای نامطلوبی مانند اعتیاد منجر میشود. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت شاخصهای زندگی معتادین مراجعه کننده به مراکز بهبودی اقامتی میان مدت موسسه ارامش دوگیتی (کمپها)در سالهای 91-92 انجام شده است.

مواد و روش کار: این مطالعه به روش توصیفی مقطعی در کلیه مراجعین به کمپهای موسسه آرامش دوگیتی گیلان به روش نمونه گیری سرشماری انجام شد. تعداد نمونه ها 734نفر و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه بدو پذیرش در مراکز بود. اطلاعات با کمک نرم افزار SPSS-15 مورد انالیز قرار گرفت.

یافته ها: بیشتر معتادین این پژوهش بصورت خودمعرف به مراکز مراجعه کرده بودند.اکثریت آنها دارای طیف سنی 26تا 45 سال،متاهل(44%)، فاقد فرزند(55%)،تحصیلات راهنمایی(43%)،بیکار(57%)، سکونت در منزل پدری(53%)، بوده است.72% معتادین دارای درآمد ماهیانه بالای 400هزارتومان بودند. اکثریت افراد(28%)دارای مصرف هرویین، با الگوی مصرف تدخینی(56%) با متوسط هزینه مخارج مواد در هفته 50هزارتومان(70%) بودند. 575 از معتادین سابقه زندان، 16% سابقه تزریق مواد را داشته اند. اولین پیشنهاددهنده مواد در 47% موارد دوستان مدرسه ای و اولین موقعیت مصرف مواد (39%) محفل و پاتوقهای دوستانه ذکر گردید. همچنین 77% معتادین سابقه ترکهای بیش از یکبار را داشته اندو بیشترین روش انتخابی برای ترکهای قبلی مراکز درمان سرپایی MMT و علت اول برای اقدام به ترک ابراز خستگی از اعتیاد عنوان گردید.

نتیجه گیری: چرخش الگوی مصرف مواد اعتیاداور از سنتی به صنعتی در طی سالهای اخیر، عمق، شدت و سرعت بروز آسیبهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی را در زندگی معتاد افزایش داده است.


کليد واژگان

معتاد، اعتیاد صنعتی،ایران، شاخص زندگی


نویسندگان

جواد اسماعیل پور، پزشک عمومی،اداره کل کمیته امداد امام استان گیلان
فاطمه بیگلریان، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،موسسه آرامش دوگیتی گیلان


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید