پژوهش ها و مطالعات

علل گرایش زنان به مصرف مواد اعتیاد آور نوین صنعتی : مطالعه کیفی

چکيده

مقدمه: اعتیاد ناهنجاری روانی- اجتماعی است که از مصرف غیر طبیعی مواد مخدر صنعتی و سنتی ناشی شده و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژی فرد مبتلا به مواد مذکور می شود. این وابستگی در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی فرد معتاد اثر ناپسندی بر جای گذاشته و در موارد شدید حتی زندگی فردی و اجتماعی وی را به طور جدی تهدید می کند. مواد مورد سوء مصرف ممکن است در بعضی کشورها قانونی باشند(الکل و نیکوتین)، تجویز شده با نسخه باشند(بنزودیازپین ها و مسکن های شبه افیونی) یا غیر قانونی باشند(حشیش، هروئین و کوکائین) (2008( Lingford-&Clementi Hughes که البته همان داروهای تجویز شده اگر خارج از دستور پزشک مورد سوء مصرف قرار گیرد قطعا مواد مخدر خواهد بود. تصور اکثر افراد جامعه در مورد اعتیاد این است که مواد مخدر و سوء مصرف آن، عمدتا پدیده ای مردانه است و زنان بسیار کمتر از مردان به اعتیاد روی می آورند به خصوص در ایران که حتی سیگار کشیدن زنان و دختران، تعجب مردم را بر می انگیزد.

هدف: با توجه به شیوع بالای اعتیاددر کشور و مشکلات بهداشتی- اجتماعی ناشی از آن،اعتیاد به عنوان یکی از چند اولویت بهداشتی کشور محسوب می شود. این مطالعات با هدف، تعیین علل گرایش به سوء مصرف مواد اعتیاد آور صنعتی نوین در میان زنان به شیوه کیفی انجام گردید.

روش پژوهش: جامعه آماری زنان بیماری می باشند که برای درمان به مرکز جامع مشاوره هلال احمر و تشکیلات سروج مراجعه نموده اند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر نمونه گیری موردی نوعی می باشد. روش تحقیق، کیفی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه باز استفاده شده است. و در نهایت با استفاده از شیوه تحلیل مضمون به تحلیل داده های حاصل پرداخته شده است.

نتایج پژوهش: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عوامل بسیار گسترده و متنوعی می تواند زمینه گرایش زنان به مصرف مواد مخدر صنعتی مانند، شیشه، کراک و قرص را ایجاد کند که برخی از این عوامل عبارتند از؛ خانواده ناسالم، اختلالات روابط جنسی، سهولت دسترسی  به مواد مخدرصنعتی، مشکلات خانوادگی، استعمال آسان، عوامل فردی، فشارهای روحی – روانی، اثرات مثبت مصرف مواد، باور غلط، خانواد اولیه، نقش متخصصین، تربیت نادرست، ازدواج نادرست، ارتباطات نادرست، عدم شناخت مواد مخدر صنعتی نوین.

نتیجه گیری: یافته های تحلیلی تحقیق گویای این واقعیت است که مهمترین عوامل موثر مصرف مواد مخدر صنعتی (از نقطه نظر زنان معتاد) را باید در همنشینی و زندگی با یک همسر مصرف کننده این نوع مواد، جبران کمبودهای فردی و عوامل شخصیتی، استعمال آسان، ارزانی، دسترس پذیری و رهایی از مشکلات و مسائل زندگی و نهایتا رسیدن به شادکامی و رضایت دانست..

کليد واژگان

علل گرایش، زنان معتاد، مواد اعتیاد آور نوین صنعتی، سوء مصرف مواد مخدر


نویسندگان

دكتر امیر قمرانی، استاد یار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
فاطمه بیک لو، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشکده اهل البیت(ع)، دانشگاه اصفهان

منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید