پژوهش ها و مطالعات

تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر تغيير نگرش دانش آموزان دبيرستان هاي شهر مبارکه سال تحصيلي 92-1391

چکيده

اين پژوهش با هدف بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر تغيير نگرش دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبيرستان نسبت به اعتياد در دبيرستان هاي شهرستان مبارکه در سال تحصيلي 92-1391 انجام شد. روش تحقيق شبه آزمايشي بود . که از طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است . نمونه آماري شامل 120 نفر ( 60 نفر دختر و 60 نفر پسر ) است که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان دانش آموزان شهر مبارکه انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و گواه تقسيم شدند. ابزار اندازه گيري پرسشنامهء جمعيت شناختي محقق ساخته و پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد و مواد مخدر بود. گروه آزمايشي در 29 جلسه مبني بر آموزش مهارت هاي زندگي شرکت کردند و گروه گواه آموزشي در اين مورد دريافت نکردند. از تحليل کوواريانس پيش آزمون – پس آزمون جفت نمونه اي جهت تجزيه و تحليل آماري (به کمک نرم افزارspss) استفاده شد. نتايج حاصل ، تفاوت معناداري را بين ميانگين نمره هاي دو گروه آزمايش و گواه نشان داد که بيانگر تأثير مثبت آموزش مهارت هاي زندگي در تغيير نگرش نسبت به اعتياد در دانش آموزان است.


کليد واژگان

مهارت هاي زندگي ، اعتياد، نوجوانان.


نویسندگان

مژگان جهان بخشي، کارشناس ارشد مشاوره خانواده
محمد نيک پور، کارشناس روانشناسي


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید