پژوهش ها و مطالعات

سبک های زندگی و گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر اصفهان

چکيده

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه سبکهای زندگی دانشجویان و گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی درشهر اصفهان انجام شده است.هدف ازاجرای این پژوهش اینست که آیا بین سبک زندگی دانشجویان و گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی رابطه وجود دارد.

نمونه مورد مطالعه 250 دانشجو(129 نفر دختر و 121 نفر پسر)دانشگاههای شهر اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای از بین دانشگاههای آزاد،دولتی ،علمی –کاربردی و پیام نور شهر اصفهان انتخاب شد و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند.

نتایج نشان داد بین سبک زندگی با گرایش به اعتیاد مواد مخدر صنعتی همبستگی وجود دارد. همچنین، بین عوامل فرهنگی سبک زندگی باگرایش به اعتیاد به مواد مخدر صنعتی همبستگی وجود دارد. بین عوامل اجتماعی سبک زندگی رابطه ای مثبت با گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی وجود دارد. بین تحصیلات و سبک زندگی با گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی همبستگی معنادار نبود. همچنین، برای تعیین قدرت پیش بینی کنندگی متغیرها از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز استفاده شد.می توان گفت عوامل موثر برسبک زندگی می تواند برمصرف مواد مخدر صنعتی موثر باشد.


کليد واژگان

سبک های زندگی، مواد مخدر صنعتی، گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی


نویسندگان

اقدس پارسا بروجنی، دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ومدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
فاطمه دوستی ایرانی، دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ومدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید