پژوهش ها و مطالعات

بررسی الگوی مصرف مواد غیرقانونی در افراد دچاروابستگی مراجعه کننده به مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان فریمان در سال 1392

چکيده

مقدمه:آمارنهادهایی مانندسازمان بهداشت جهانی وپلیس بین‌الملل نشان می‌دهدکه الگوی مصرف مواد اعتیاد آور، خیلی سریع ازسنتی به صنعتی وشیمیایی تغییرمی‌یابد. این پژوهش برای کسب اطلاعات بروزدرخصوص وابستگان به مواد اعتیاد آور شهرستان انجام شده است .

روش:اطلاعات پژوهش براساس سرشماری ازپرونده کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکزدرمان سوء مصرف یکسال اخیر(آذر 91 الی آذر92 ) استخراج گردید .

نتایج : ازمجموع 89 پرونده بررسی شده ،98% مراجعین مرد و2%زن بودند. 64%ساکن شهرو36%ساکن روستا بودند.میانگین(انحراف معیار)سن بیماران36(10) ومیانگین(انحراف معیار) سن شروع اولین ماده غیرمجاز24(8)سال بوده است . نمای سن شروع18 و 21سالگی میباشد و80%بیماران بین 32-16 سالگی تجربه اولین استفاده از این مواد را داشته اند. بیشترین ماده مصرفی تریاک (88)% وپس از ان شیره (36%)،متادون غیرقانونی(21%)،هرویین(18%)،آمفتامینها (12%)،حشیش (11%)،الکل(3%)،آرام بخشها(2%)، مواد توهم زا(1% ) میباشد.میانگین اقدام برای ترک 6/2 بار بوده است.دلایل مصرف مجددمواد به ترتیب دوستان ناباب(37%) ،وسوسه(30%)، بیماری،قطع درمان ومشکلات خانوادگی(6%)،دردسترس بودن ومشکلات روحی(5%)،عدم آگاهی به عوارض(4%)،آزادی اززندان (1%)بوده است.کمترین میانگین سن شروع برای بترتیب حشیش (21سالگی)، شیره، تریاک وهرویین(24سالگی)است.

درحالیکه 3%بیماران درابتداازموادصنعتی استفاده میکرده اند،این مقدار به 28% این بیماران درماده نهایی رسیده است ضمن اینکه بین سن اولین باراستفاده با سن اعتیاد رابطه معناداروجوددارد.

بحث : با توجه به افزایش قابل توجه درصداستفاده از مواد اعتیاد آور صنعتی و ترک دشوار این مواد و باتوجه به اینکه سنین 18 و 21 سالگی خاتمه دوران تحصیلی ودوران سربازی وورودبه عرصه کارمی باشدمی بایست اقدامات موثرتربرای جلوگیری از آلوده شدن قشرفعال جامعه برداشته شودو باتوجه به بالابودن میانگین دفعات اقدام برای ترک میبایست نظارت بیشتری براین مراکز صورت پذیرد.


کليد واژگان

مواد اعتیادآور سنتی، مواد اعتیاد آور صنعتی، الگوی مصرف، فریمان


نویسندگان

محمدمهدی ایزدپناه، پزشک عمومی، شبکه بهداشت و درمان فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
طاهره حسن زاده، کارشناس آمار، شبکه بهداشت و درمان فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نگارپالاهنگ، کارشناس بهداشت عمومی، مرکز بهداشت شهرستان فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهرا همتی جوانمرد، کارشناس ارشد روانشناسی، مرکز بهداشت شهرستان فریمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد


منابع

اولین همایش مخدرهاي صنعتي ـ دانشگاه اصفهان، 1392
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید